ഭക്ഷ്യഇലചെടികളും നാട്ടറിവുകളും

കേരളം ഇന്ന് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ 80 ശതമാനവും നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിഷമയമല്ലാത്തതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ പല വിഭവങ്ങളെയും നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിഷലിപ്തമായ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്ന...

Final_draft_history_plastic

‘Plastics’, means Pliable and easily shaped. Over the last half-century, they have become an essential part of our lives, have saturated our world and have changed the way we live. This is a compact educational handbook with a brief history of plastics, types of...

×